Thursday, June 11, 2009

mountain quail

Oreortyx pictus